Gegevensbeleid

Klik hier om ons gegevensbeleid te downloaden.

Grip op water Altena maakt deel uit van het project Ground Truth 2.0, dat zich richt op
burgerobservatoria (Citizen Observatories) en wordt gefinancierd door de EU. Een
burgerobservatorium is een samenwerkingsverband waarin burgers, dataverwerkers en overheden
data en kennis verzamelen en delen om tot innovatieve oplossingen te komen.

Waterschap Rivierenland neemt deel aan één van de zes casestudy’s in het project, met als
onderwerp ‘Klimaatbestendig watermanagement’. Het doel van deze casestudy is om de
communicatie over waterbeschikbaarheid tussen overheden en burgers in het beheersgebied van
het waterschap te verbeteren. We willen dit doen door burgers te betrekken bij het
klimaatbestendig maken van hun omgeving en ze mee laten denken over maatregelen die
wateroverlast kunnen beperken.

We zijn in 2017 gestart met een pilot van het project in het Land van Heusden en Altena. We
hebben workshops georganiseerd om de belanghebbenden samen te brengen, het onderwerp en
de context af te bakenen en de inhoud van het platform Grip op water Altena te bepalen. Begin
2018 is de eerste versie van het platform online gekomen. De informatie op het platform wordt
continu uitgebreid. Daarnaast organiseren we online en offline activiteiten om Grip op water
Altena meer bekendheid te geven. We danken u hartelijk voor uw interesse in dit project.

De Europese wetgeving en de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG,
25/05/2018) vereisen dat we u de volgende informatie verstrekken in verband met het verzamelen
van data. Deze informatie heeft betrekking op het bezoek van onze websites (altena.gripopwater.nl
en altena.gripopwater.nu) en deelname aan door ons georganiseerde workshops en activiteiten.

Data en informatie door u aangeleverd (geanonimiseerde onderzoeksdata)

Het delen van ervaringen en inzichten is vrijwillig en alle informatie wordt alleen gebruikt voor
onderzoeksdoeleinden, op een manier die identificatie van individuele personen onmogelijk maakt.
Door de websites, workshops en activiteiten van Grip op water Altena te bezoeken, draagt u bij aan
de ontwikkeling van burgerobservatoria met als doel burgerparticipatie in de maatschappij te
vergroten. We verwachten dat u dit boeiend zult vinden en dat u hieraan wilt bijdragen. Indien u
zich echter op welke manier dan ook oncomfortabel voelt, heeft u de keuze niet verder mee te
doen of uw deelname te beeindigen.

Anonieme onderzoeksdata worden gearchiveerd in het Ground Truth 2.0 data-archief van
HydroLogic en gedeeld met andere onderzoekers volgens standaard onderzoekspraktijken. Door
deel te nemen aan workshops en activiteiten, stemt u ermee in dat het Ground Truth 2.0 team
beeld- en videomateriaal genomen tijdens deze activiteiten mag gebruiken voor documentatie- en
promotiemateriaal van dit project, zonder compensatie of toestemming vooraf.

Informatie over websitegebruik (geanonimiseerde persoonsgegevens en niet-persoonlijke data)

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij enkel geanonimiseerde persoonsgegevens.
Wij kunnen tevens niet-persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u gebruikt maakt van de
website. Deze niet-persoonlijke informatie kan onder meer de locatie van uw stad, browsernaam,
het type apparaat en de technische informatie over de gehanteerde verbindingsmethode, zoals
het type besturingssysteem, de gebruikte internetprovider, en vergelijkbare informatie
betreffen.

Wanneer u onze websites bezoekt, worden de technische kenmerken van uw opvragingen in
zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve
van statistische analyses bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-adres op
welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.
Gebruikers kunnen inhoud op onze websites tegenkomen die verwijst naar de websites en diensten
van partners. Wij hebben geen controle over de links die op deze websites worden weergegeven
en zijn niet verantwoordelijk voor de websites die aan onze websites gelinkt zijn. Deze websites,
met inbegrip van hun inhoud en links, kunnen voortdurend veranderen en kunnen bovendien hun
eigen privacy beleid hebben. Browsen en interactie op een andere website, met inbegrip van
websites die een link hebben naar onze websites, is onderworpen aan de eigen voorwaarden en
het beleid van die website.

Wanneer u voor onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk
bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw
naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of
citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam
(onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”).

Informatie over u (persoonlijke data)

Door uw deelname aan websites, workshops en activiteiten van Grip op water Altena, verkrijgen en
bewaren we bepaalde persoonlijke informatie over u (zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres).
We gebruiken deze informatie enkel voor projectgerelateerde doeleinden, met als doel om
burgerobservatoria te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. U kunt erop vertrouwen dat we
uw persoonsgegevens niet zullen gebruiken voor commerciële doeleinden. We dragen er zorg voor
dat uw persoonlijke data veilig wordt opgeslagen. HydroLogic garandeert dat alle persoonlijke
informatie die van u wordt verkregen tijdens het project zal worden behandeld in
overeenstemming met de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG,
25/05/2018). Dit betekent onder andere dat:

 •  wij via dit Gegevensbeleid vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens
  verwerken;
 • wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
  nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken
  in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
  dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
  bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Door deel te nemen aan Grip op water Altena, geeft u toestemming voor de registratie en
verwerking van uw persoonlijke data ten behoeve van dit onderzoeksproject.
Indien u de persoonlijke data die u hebt aangeleverd wenst in te trekken, een kopie hiervan wenst
te ontvangen, uw recht tot toegang, aanpassing of verwijdering wenst uit te oefenen, of anderszins
bezwaar wilt maken, kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met:

HydroLogic Research BV
t.a.v. Rianne Giesen
Postbus 2177
2800 CD Amersfoort

Of via e-mail: rianne.giesen@hydrologic.com

Meer informatie over het Ground Truth 2.0 project is te vinden op www.gt20.eu.