Water genoemd in vijf van de acht verkiezingsprogramma’s

Op 15 november 2018 gepubliceerd door Leanne Reichard

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november heeft Grip op water Altena de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende politieke partijen doorgenomen. Het doel was uit te zoeken op welke wijze partijen in de nieuwe gemeente Altena willen werken aan ‘Grip op water’.

Van de acht politieke partijen schenken vijf partijen aandacht aan het thema water en hoe hiermee om te gaan in het licht van klimaatverandering. Dit zijn VVD, ChristenUnie, Progressief Altena, CDA en SGP. Hieronder is voor deze politieke partijen te lezen welke tekst over water in hun verkiezingsprogramma is opgenomen.

ChristenUnie en VVD zijn het meest uitgebreid in hun verkiezingsprogramma. Bij de partijen Jezus Leeft, Burgerstem Altena en Altena Lokaal is niet terug te vinden hoe zij om willen gaan met ‘Grip op water’.

 

‘Leven met water’ is een thema dat ook onze inwoners raakt. Water levert een positieve bijdrage aan de inrichting van het stedelijk gebied. Het heeft een positieve uitstraling op de omgeving. Verder is het van belang voor het kunnen vasthouden, bergen en afvoeren van hemelwater.

Wij willen een robuust watersysteem in elke kern om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Woonwijken worden zo ontworpen dat bij extreme buien geen water in de woningen komt. Inwoners worden gestimuleerd om meer waterberging te realiseren in de eigen omgeving. Watergangen en waterberging, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, moeten samen met de riolering een goed werkend systeem vormen. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater verder te verbeteren en de rioolwaterzuiveringen efficiënter te maken worden bij rioolrenovaties hemelwater en vuilwater gescheiden afgevoerd. Bij nieuwbouwplannen is dit standaard. Om dit mogelijk te maken moeten gemeente en waterschap samen optrekken, zonder daarbij ieders verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.

Er komt de komende raadsperiode een klimaatadaptatieplan dat samen met het waterschap en de corporaties is ontwikkeld. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer van regenwater. De gemeente heeft een werkbudget beschikbaar om particuliere afkoppelingen te ondersteunen vanuit de solidariteitsgedachte. De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Altena aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling en biodiversiteit.

Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt en probeert positief te stimuleren in plaats van te straffen (tuintegeltax).

Bron: Verkiezingsprogramma ChristenUnie

 

De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt in de kosten. De rekening van de rioolheffing kan niet alleen bij de woningeigenaren worden neergelegd, ook de gebruikers dienen hieraan bij te dragen.

De gemeente gaat voortvarend de samenwerking opzoeken met waterschappen om oplossingen te bedenken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud hoort daarbij.

Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert samen met het waterschap het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.

Bron: Verkiezingsprogramma VVD

 

We anticiperen op technieken van morgen, zoals geo- en waterthermie, als alternatief voor windmolens op land.

Uitgangspunt is dat landbouw en natuur hand-in-hand gaan en in balans zijn. Het groen-blauwe dienstenpakket biedt hiervoor mogelijkheden en wordt maximaal ingezet voor Altena. Het beheer van het buitengebied kan niet gratis.
De verbreding van de A27 vraagt om een integrale gebiedsaanpak die landbouw, natuur, natuurbeleving, energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen op asfalt of geluidsschermen) en waterberging ten goede komt. Een mooie kans voor de regio!

Bron: Verkiezingsprogramma CDA

 

Financiële regelingen voor meer biodiversiteit en bodemkwaliteit, zoals bescherming van insecten, natuur inclusieve kleinschalige en grondgebonden landbouw, natuurlijk bermbeheer, akkerranden of boezems aan de rand van dorpen voor wateropvang en natuurontwikkeling.

Bron: Verkiezingsprogramma Progressief Altena

 

Wateroverlast wordt bestreden door o.a. meer lokale waterberging. Er moeten draaiboeken zijn voor lange perioden van hitte en droogte. Er moet meer groen in gebouwde omgevingen worden bevorderd tegen hittestress.

Bron: Verkiezingsprogramma SGP