Oudere inwoners van Altena hebben de groenste tuinen

Op 19 maart 2019 gepubliceerd door Leanne Reichard

In oktober 2018 hield Grip op water Altena een tuinenquête, om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom inwoners van Altena een groene of grijze tuin hebben. De enquête is ingevuld door 232 personen, waarvoor dank! Hier presenteren we de belangrijkste resultaten van de tuinenquête.

Van de 232 reacties op de tuinenquête zijn zes personen zijn woonachtig buiten Altena, zes personen hebben hun woonplaats niet gedeeld en een persoon heeft de leeftijdscategorie niet ingevuld. Verder hebben vier personen aangegeven geen tuin te hebben. De resultaten zijn gebaseerd op de 216 tuinbezitters in Altena, voor de leeftijdsgebonden analyses zijn 215 reacties meegenomen. De reacties zijn verspreid over de verschillende kernen in Altena.

Vooral inwoners met groene tuinen hebben de enquete ingevuld, slechts 26% van de personen heeft een tuin met minder dan 50% groen. Opvallend is dat dit percentage veel hoger ligt bij de jongere generatie: van de inwoners jonger dan 30 jaar heeft minder dan de helft een groene tuin.

Bewoners van een vrijstaande woning hebben vaker een groene tuin dan inwoners met een tussenwoning. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat tuinen bij tussenwoningen doorgaans kleiner zijn en andere functies van de tuin voorrang krijgen.

Van de personen met minder dan 50% groen in hun tuin, geeft bijna de helft (48%) als reden dat de ruimte nodig is voor een terras. Verrassend genoeg werd deze reden relatief gezien minder vaak gekozen wordt voor tussenwoningen dan voor de andere woningtypes. Andere veel genoemde redenen voor een minder groene tuin zijn een onderhoudsarme tuin (38%) en het aanhouden van de tuin van de vorige bewoner (36%).

Subsidie wordt in een groot deel van de reacties genoemd als een stimulans om de tuin te vergroenen (46%). Op gepaste afstand volgen hulp bij het tuinontwerp (25%), hulp bij het onderhoud (20%) en voorbeelden van anderen (18%). Hulp bij het tuinontwerp wordt vaker genoemd door inwoners jonger dan 40 jaar dan door oudere inwoners.

Inwoners met een groene tuin (meer dan 50% groen) noemen als belangrijkste redenen voor een groene tuin dat het er mooi uitziet en dat ze graag vogels, insecten en andere dieren willen aantrekken. Zij hebben vaker maatregelen genomen om regenwater vast te houden in de tuin dan inwoners met een minder groene tuin (respectievelijk 71% en 41%). In 81 van de 216 tuinen (37%) wordt regenwater opgevangen in een regenton.

De resultaten van de tuinenquête laten zien dat er in Altena al veel maatregelen getroffen worden om regfenwater vast te houden. We hopen vooral jongere inwoners te kunnen bewegen hun tuinen te vergroenen, zodat de gevolgen van regenwateroverlast beperkt blijven.